Stowarzyszenie

pilka

Prace nad założeniem Stowarzyszenia trwały już od września 2010. Wtedy po raz pierwszy zebrała się grupa ludzi, którym krakersowa idea jest bliska. Bez większych trudności udało się znaleźć odpowiednią ilość chętnych i 15 stycznia 2011 r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Krakowskiego Klubu Sportowego Krakersy.

Zebranie założycielskie pozwoliło ustalić cele i zadania, jakie Stowarzyszenie będzie sobie stawiać. Zgodnie i demokratycznie wybrano również osoby sprawujące ważne i honorowe funkcje – Zarząd, Komisję Rewizyjną, Komitet Założycielski.

Cele Stowarzyszenia, zamieszczone w Statucie, prezentujemy poniżej:

„...1. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

1) promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego poprzez kształtowanie pozytywnej świadomości kobiet i mężczyzn niezależnie od ich orientacji seksualnej,

2) podejmowanie działań dla rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień i sprawności oraz dla zachowania zdrowia człowieka i utrwalenia zwyczajów w tym zakresie,

3) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka, a w szczególności przeciwdziałanie dyskryminacji zwłaszcza ze względu na tożsamość, orientację seksualną i płeć.”

Decyzją sądu dnia 12 kwietnia 2011 Krakowski Klub Sportowy Krakersy został wpisany do KRS i kontynuuje swą prężną działalność jako organizacja formalna.

Pełny tekst Statutu znajdziesz tutaj.

Wesprzyj naszą działalność przekazując darowiznę